Sanctiebeleid vv DVO - DVO

Sanctiebeleid vv DVO

01-09-2020

 Normen en Waarden beleidsplan vv DVO

 

Vv DVO is een voetbalvereniging die normen en waarden hoog in haar vaandel heeft staan. Het gaat dan vooral om gedrag naar elkaar en naar buiten toe. Wij zijn een vereniging waar we trots op zijn. Zo worden we bekeken door andere verenigingen en de maatschappij en dat willen we zo houden en zelfs versterken.

Stilstand is gelijk aan achteruitgang. Om met een bekende spreuk te beginnen geven we meteen aan waar we naar toe willen. Om bij DVO alert te blijven dat we niet naar een bedenkelijk niveau afzakken is het nodig om een en ander onder de aandacht van de leden te brengen. Met name het ongewenst gedrag staat hoog op ons lijstje. Het gaat daarbij niet alleen om ongewenst gedrag op het veld tijdens wedstrijden of trainingen door spelers, ouders en/of begeleiders, maar ook om ongewenst gedrag daarbuiten. Wij als DVO zijn van mening dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom nu beginnen met deze uitwerking en daar nu, maar ook later de vruchten van plukken. Lees het onderstaande aandachtig door. Wij zijn van mening dat het dan wel goed blijft met de normen en waarden binnen onze vereniging.

Het bestuur is van mening dat kaderleden niet de taak van ouders en verzorgers over het bijbrengen van normen en waarden moeten gaan overnemen. We proberen er een ondersteunende rol in te leveren, maar wel binnen redelijke grenzen van inzet. Kaderleden worden daarin maximaal ondersteund door het bestuur.  Ook wordt heel duidelijk gemaakt wat er zal gebeuren als een lid zich daar niet aan houdt. Met nieuwe leden wordt apart gesproken over ons beleid en ze dienen op het aanmeldingsformulier ervoor te tekenen dat ze hiervan kennis hebben genomen en akkoord gaan.

Het handhaven van normen en waarden is overigens niet alleen een zaak van kader en bestuur. Ieder lid heeft daarin een medeverantwoordelijkheid en moet anderen aanspreken op ongewenst gedrag.

 

Sancties: welke soorten sancties zijn er?

Met ingang van het seizoen 2017/2018 gaan we sancties toepassen bij wangedrag. Het gaat om alle gedrag en overtredingen daarvan in verenigingsverband. Met verenigingsverband wordt bedoeld wedstrijden, trainingen, toernooien en nevenactiviteiten die onder de vlag van de vereniging, dan wel eindverantwoordelijkheid van het bestuur plaatsvinden op de eigen sportaccommodatie of elders. Alle overtredingen worden door de commissie strafzaken behandeld en bijgehouden in een register. De sancties zijn vergelijkbaar met wat er ook in een wedstrijd kan gebeuren.

Er is altijd overleg tussen commissie strafzaken en het bestuur over de te nemen sanctie. Het bestuur legt uiteindelijk de sanctie op.  Voor jeugdleden zal er door de coördinator bij een 2de gele kaart met de ouders/verzorgers contact opgenomen worden voor een gesprek en dit zal weer geëvalueerd worden naar hoofdcoördinator/bestuur.

 

Van licht naar zwaar gaat het om de volgende sanctiemogelijkheden:

 • Een waarschuwing bestaat uit een aantekening, waarbij een eerstvolgende keer een zwaardere sanctiemaatregel wordt toegepast. Het kader heeft daarbij de bevoegdheid om een waarschuwing te geven. De commissie strafzaken zorgt voor het vastleggen van de aantekening.
 • Een uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijden/trainingen/nevenactiviteiten. Daartoe wordt besloten door commissie strafzaken na overleg met de hoofdcoördinator en bestuur.
 • Een schorsing voor een bepaalde periode van alle activiteiten. Daartoe wordt besloten door commissie strafzaken na overleg met de hoofdcoördinator en bestuur.
 • Een uitsluiting en/of verwijdering betekent directe uitsluiting van alle activiteiten voor een langere periode, al dan niet gekoppeld aan een verbod om op het sportcomplex te mogen komen beslist de commissie strafzaken na overleg met de hoofdcoördinator en bestuur tot het geven van een rode kaart.
 • Een royement betekent definitieve uitsluiting en verwijdering van de club, verbod toegang sportcomplex, al dan niet gekoppeld aan een melding bij de KNVB. In de statuten van de vereniging staat een dergelijke maatregel beschreven als royement. De commissie strafzaken en het bestuur beslist over een zwarte kaart.

 

Wanneer kan men welke sanctie verwachten?  Het moge duidelijk zijn dat incidentele voorvallen door trainers en coördinatie geaccepteerd worden.  Deze incidenten zijn inherent aan de leeftijd van spelers.

De meest voorkomende gevallen zijn:

 • Drugs ---> uitsluiting en/of verwijdering. Het gaat om het in bezit hebben, gebruiken, verkopen, onder invloed zijn, stimuleren van gebruik door anderen van zowel soft- als harddrugs. Daarnaast kan eventueel de politie worden ingeschakeld.
 • Diefstal ---> Minimaal uitsluiting en/of verwijdering en afhankelijk van de aard en toedracht royement. Daarnaast kan geëist worden de kosten te vergoeden en kan de politie eventueel worden ingeschakeld. Het gaat om het wegnemen van welk artikel van welke waarde dan ook van iemand anders. Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters).
 • Vandalisme en vernieling ---> Afhankelijk van de omstandigheden, aard en toedracht een uitsluiting en/of verwijdering. Bij ernstige overtreding royement. Daarnaast kan geëist worden de kosten te vergoeden en kan de politie eventueel worden ingeschakeld. Het gaat om het vernielen van welk artikel van welke waarde dan ook dat van iemand anders is. Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters).
 • Gebruik van fysiek geweld ---> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing t/m royement. Het gaat om dreigen of handtastelijk zijn jegens teamgenoten, leden/kaderleden van eigen of andere verenigingen, publiek, gasten, scheidsrechters.
 • Ongeoorloofd gebruik van alcohol ---> Het betreft in ieder geval de regels en wetten die van toepassing zijn in de horeca. Daarnaast kan gebruik van alcohol leiden tot ongewenst gedrag. Het kantinepersoneel dient erop toe te zien dat de regels nageleefd en gehandhaafd worden.
 • Niet respectvol behandelen ---> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing t/m royement. Het is het in woord en gebaar laten merken absoluut geen respect (schelden, beledigen, dreigen, discrimineren) voor anderen te hebben (teamgenoten, kader, bestuur, publiek, tegenstanders, scheidsrechters).
 • Niet houden aan huisreglement. Afhankelijk van de “overtreding” ten opzichte van de regels gesteld in het huisreglement door personen genoemd in dit reglement.

 

Boeteregeling gele en rode kaarten door de scheidsrechter:

Alle spelers en begeleiders van vv DVO (jeugd, heren senioren en dames) betalen KNVB-boetes t.g.v. gele of rode kaarten zelf. De door de KNVB bij de vereniging in rekening gebrachte kosten worden doorbelast aan de betreffende speler.

Het niet of niet tijdig betalen van boetes betekent, evenals het niet betalen van contributie, uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden. De teamleiding wordt daarover door het bestuur geïnformeerd.

Tenslotte:

Het bestuur heeft te allen tijde het recht afwijking van bovenstaande reglement toe te staan wanneer hiervoor in haar ogen voldoende motiverende redenen binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid aanwezig zijn.

Natuurlijk is het bestuur te allen tijde bereid om met u in gesprek te gaan.

 

Wij wensen eenieder een goed en NORM- en WAARDEN-vol seizoen toe.

 

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Bestuur VV DVO

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!